Byggregler

Friggebodpolicy

 

Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighets friggebodspolicy

Den 28 augusti 2011 antog styrelsen följande policy för avvikande placering av friggebod på fastighet tillhörande samfälligheten (andelsägare i Båstad Svenstorp GA:1)

 

Om berörda grannar skriftligen godkänner en avvikande placering av friggebod närmare tomtgräns än vad plan- och bygglagen (PBL) föreskriver (f.n. 4,5 meter), så kommer även PSV som berörd markägande granne att skriftligen tillstyrka en sådan placering.

 

Om berörda grannar säger nej till avvikande placering av friggebod kommer också

PSV att säga nej.

 

Med berörda grannar definieras i detta sammanhang de fastighetsägare inom samfälligheten PSV som anser sig få sin horisontlinje (t.ex. från syd till norr) begränsad eller störd av en sådan avvikande eller placering.

 

Syftet med denna policy är att skydda samfällighetens fastighetsägare från att onödigtvis få sin värdefulla horisontlinje (utsikt) begränsad eller störd. Tillika omgärdas uppförande av friggebodar av ett antal regler som skall uppfyllas för att bygglovsansökan inte skall behövas (avstånd till tomtgräns, max höjd över mark, ytberäkning, säkerhet och brandskydd m.m.).

 

Nedan finns den detaljplan (byggnadsplan) som gäller för

Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighet: